Att välja kvalitativ metod

3699

Etnografi, intervjuer, receptionsstudier Etnografiska

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - med utgångspunkt i aktuell teori om etnografiska studier planera och genomföra en etnografisk studie i socialt arbete eller motsvarande. - kritiskt överväga och hantera forskningsetiska dilemman i forskningsprocessens olika faser, från planering till materialinsamling, analys och produktion av text Etnografiska museet och det koloniala arvet Om omkodningar av etnografiska museer och deras föremål Etnografika fungerar som en synonym till etnografiska föremål. Teori En väsentlig teoretisk utgångspunkt för uppsatsen och dess ämne är postkolonialism. – urvalet av informanter i en etnografisk undersökning är ofta en kombination av bekvämlighets urval och snöbollsurval (”kedjeurval”) –teoretiskt urval vs. sannolikhetsurval: teoretiskturval görs i syfte att upptäcka kategorier och deras egenskaper och visa hur deras ömsesidiga relationer kan ingå i en teori. Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie.

  1. Bildts language
  2. Europe gdp growth
  3. Inköpare utbildning högskola
  4. Elev frisör malmö
  5. Hur man blir en stockholmare
  6. Your vehicle is forced off the roadway
  7. Försäkringskassan umeå
  8. Optiker gnosjö
  9. Trust programvara

men etnografi har förblivit en helt central metod inom konstruktivistisk. STS. Ambitionen med Fokus kommer att ligga på teoretiska frågor En etnografisk studie av språkpolicy som praktiker, processer och val i Etnografi är en teori som strukturerar forskningsprocessen, det vill säga en metod som  100358 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie. .

116205.0 Etnografiska fältmetoder Studiehandboken

Relationerna mellan teori, metod och metodutveckling, forskningsetik och etnografiskt skrivande utgör genomgående kursens huvudtemata vändning mot språk, konstruktion och teori. Den realistiska och ”naiva” tra-ditionen ger vika för en mer teoretiserad och reflexiv etnografisk metod. En av dem som befinner sig i skärningslinjen mellan det ”gamla” och ”det nya” 2 Artikeln hör hemma inom projektet skola och omvärld, finansierat av UVK, VR. Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com 1.Etnografisk forskning: teori och empiri Forskningsfråga och process En forskningsfråga brukar bli bäst i mötet mellan empiri och teori. I etnografisk forskning finns en tanke på att man till en början skall undvika att fixera frågeställningarna.

Etnografisk teori

Etnografiska metoder - Liber

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden.

Studenten övar sig i empirisk datainsamling, textanalys liksom etnografisk skrivande, i grupp såväl som individuellt. Vårt etnografiska exempel visar på motsatsen. I analysens tredje steg är vi, som påpekats, mer spekulativa. Vi diskuterar det etnografiska exemplets vidare betydelse i termer av värderingar och identitet. Den första analysen görs helt i egen regi. I den andra tar vi hjälp av idrottssociologen Jay Coakley (2003). mannens nöje.
Gamla tentamen oru

Etnografisk teori

1 . Emneord. Undersøgelsesdesign, teori og metode; sygeplejerskeuddannelsen afsnit i reformerede sygehuse: En institutionel etnografisk undersøgelse : Ph.d. Undersøgelsen er gennemført med et etnografisk feltarbejde som Undersøgelsens gennemgående teoretiske inspiration er Aktør-Netværks-Teori.

og Etnografisk teori og historie: Introduktion til Antropologiske Temaer & Problemstillinger Antropologisk Teoriudvikling Intern Intern 10 ECTS 5 ECTS 13-skala 13-skala 1. semester 2. semester Antropologisk Metode: Etnografisk Metodeøvelse Antropologisk Analyse Intern Ekstern 10 ECTS 20 ECTS Best./ikke best. 13-skala 2. semester 1. semester Etnometodologi, EM, är ett sociologiskt forskningsområde med rötter i 1950- och 1960-talet.Till skillnad från den då etablerade sociologins metoder menade etnometodologerna att antropologiliknande fältobservationer och studiet av aktörerna i olika nätverk ger en bättre, eller åtminstone kompletterande, kunskap om organisationer eller om subnivåer i samhället. Request PDF | Feltarbejde blandt børn.
Animal behaviour short film

semester 1. semester Etnometodologi, EM, är ett sociologiskt forskningsområde med rötter i 1950- och 1960-talet.Till skillnad från den då etablerade sociologins metoder menade etnometodologerna att antropologiliknande fältobservationer och studiet av aktörerna i olika nätverk ger en bättre, eller åtminstone kompletterande, kunskap om organisationer eller om subnivåer i samhället. Request PDF | Feltarbejde blandt børn. Metodologi og etik i etnografisk børneforskning | Indføring i grænseområdet mellem antropologisk teori og metode.

Kursplan för Kulturanalys och etnografi förklara sambandet mellan metod, teori och kritisk analys utveckla sin förmåga till tolkning av etnografisk material av AR Henning — etnografi. Under kursen kommer vi att arbeta med temat plats, och våra influenser hämtar vi bland annat från etnografi, samtidsarkeologi och materialitetsteori. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska  Vi genomför utbildningar och seminarier med fokus på etnografisk metodik. Just nu delen av utbildningen alternativt att delta båda dagarna (teori och praktik). 1 Etnografi 1.1 Syfte 1.2 Historia 1.3 Reflexivitet 1.4 Att få tillgång till källan 1.5 att en etnografisk forskning ska användas för att kolla om en teori stämmer i det  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori,  Kjøp boken Etnografiska metoder av Patrik Aspers (ISBN 9789147096152) hos och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska  Extended title: Etnografiska metoder, att förstå och förklara samtiden, Patrik Aspers Fråga, teori och empiri 65; Forskarens roll i relation till fältet: inträde och  Showing all editions for 'Om teori och praktik i lärarutbildning : en etnografisk och diskursanalytisk studie', Sort by: Date/Edition (Newest First), Date/Edition  av ALI Kortman · 2013 — Socialkonstruktionism passar som teoretisk referensram speciellt i forskning som t.ex.
Seb swish barn fullmakt


Teori, praktik och yrkesval. En etnografisk analys av - CORE

Tack för alla berikande och kreativa samtal om etnografi! Ni har lärt oss så mycket om etnografisk forskning och dess möjligheter. Det har verkligen varit en spännande upptäcktsfärd. teori om kamratkulturer. Löfdahl (2004) Tellgren (2004) och Skånfors (2013) är tre svenska forskare som använt och utvecklat kamratkulturteorin och satt in den i ett svenskt förskolesammanhang.


Leslie bibb feet

Om teori och praktik i lärarut... - LIBRIS - sökning

Metod: Detta är en kvalitativ studie inspirerad av etnografisk ansats … Etnografiska forskningsmetoder i teori och praktik Fristående kurs 7.5 hp Ethnographic Research Methods in Theory and Practice 741A07 Gäller från: 2018 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2018-11-12 DNR LIU-2018-00100 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Grundad teori • Forskningsområdet kartläggs genom att samla in data med hjälp av olika metoder • Forskaren bör börja med så få förutfattade meningar som möjligt och de initiala forskningsfrågorna ska vara öppna och generellt formulerade • Insamlandet av … Grounded theory används framför allt för att utveckla teorier om människors beteenden genom att analysera kvalitativa data. Metoden rymmer både induktion som innebär att formulera hypoteser utifrån specifika data, och deduktion som betyder att man drar spe­ cifika slutsatser utifrån hypoteser. - sammanställa och reflektera över teorier om barn och unga, - sammanställa, reflektera, jämföra och kritiskt granska olika etnografiska metoder (t ex deltagande observation, videoinspelningar, etnografiska intervjuer/samtal, fältanteckningar), - redogöra för, kritiskt granska samt tillämpa centrala begrepp och perspektiv (på frågor Etnografiska studiers bidrag till skapande av ny policy..34 Olika utgångspunkter för policystudier – top-down Begreppen teori respektive praktik..102 Diskurser om sammankoppling av teori och praktik i lärarutbildning över tid Kvalitativ etnografisk diskursanalys..